ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMR MOTORFIETSEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 Januari 2023 en zijn van toepassing op alle verkopen en handelingen verricht door AMR Motorfietsen. 

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
– de in te kopen motorfiets: de motorfiets die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilmotor genoemd:
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte motorfiets, onderdelen of accessoires;
– de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte motor, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
– de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie– of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een motorfiets, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
– niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte motorfiets weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van de motorfiets zijn opgenomen.
– vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de motorfiets te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
– schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

AMR Motorfietsen

Amsterdamseweg 13A

1422AC Uithoorn

info@amrmotorfietsen.nl

0297256300

KvK: 70002681

BTW-id: NL002274015B65

 

KOOP
Artikel 1 – Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden motorfiets, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden motorfiets is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de motorfiets, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 – De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.
2. Op de overeenkomst is geen bedenktijd van toepassing.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
– de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
– de omschrijving van de motorfiets, onderdelen, of accessoires;
– de prijs en de omschrijving van de in te kopen motorfiets inclusief onderdelen of accessoires;
– de prijs van de motorfiets inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
of:
– de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
– de bij de koop van een motorfiets wel-vermijdbare kosten;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
– de wijze van betaling;
– de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de motorfiets, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 – Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 – Het risico voor de motorfiets
1. Gaat de gekochte motorfiets kapot of verloren, voordat de motorfiets aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper. Na levering is dit voor rekening en risico van de consument.
2. Gaat de in te kopen motorfiets kapot of verloren voordat de motorfiets aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument. Na levering is dit voor rekening en risico van de verkoper.

Artikel 6 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren.
Als de verkoper de motorfiets, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
– als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de motorfiets, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst voor levering annuleren tot de gekochte motorfiets, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen motorfiets is geleverd, ook als de verkoper niet in verzuim is. Na levering is dit niet meer mogelijk in geval van de koop van een motorfiets, elektronische producten of speciaal bestelde producten. Overige onderdelen of accessoires kunnen tot 14 dagen na leverdatum worden geannuleerd.
2. Het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de motorfiets, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. Verzendkosten voor retourname zijn voor rekening van de consument.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de motorfiets meer dan 20% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.

4. De consument gaat ermee akkoord dat tijdens onderhoud of reparatie werkzaamheden de kenteken plaat houder wordt vervangen door een houder van AMR Motorfietsen.
5. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
6. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stalling en stallingskosten
1. In de termijn dat de motorfiets van de consument ter reparatie staat, wordt de motorfiets veilig en overdekt gestald.
2. In de termijn dat de motorfiets van de consument ter reparatie staat, dient de consument te zorgen dat de motorfiets een verzekering heeft die schade door derden, schade door onvoorziene omstandigheden, zoals brand en (natuur)rampen, en diefstal dekt. Indien dit niet het geval is, blijft het risico hiervoor tijdens deze termijn voor de consument, zolang de reparateur niet in nalatigheid is.
3. Als de consument de motorfiets niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
4. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 12 – Retentierecht
1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de motorfiets, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de motorfiets, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij De Geschillencommissie of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij De Geschillencommissie.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen, dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet of niet op tijd om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE
Artikel 14 – Garantie op motorfietsen en onderdelen/accessoires

1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
2. De consument heeft voor de aankoop de gelegenheid gekregen de desbetreffende motorfiets te inspecteren, onderzoeken en testen.
3. Het is de consument bekend, dat verkoper geen officiële dealer is en dat hij om die reden gebruikte motorfietsen voor een relatief lage prijs kan kopen, waarbij hij willen en wetens het risico van gebreken (waaronder verborgen gebreken) loopt.
4. Mochten partijen een garantie overeenkomen, dan dient zulks schriftelijk te worden opgenomen in de koopovereenkomst. In deze garantiebepalingen dient exact te worden aangegeven op welke onderdelen van de motorfiets de garantie betrekking heeft op straffe van nietigheid van het beding.
5. Op alle gebruikte motorfietsen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van garantie type G1 budgetgarantie, welke altijd door de verkoper en consument wederzijds overeengekomen moeten worden in de overeenkomst. Indien de consument niet voor garantie kiest, zal altijd uitdrukkelijk in de koopovereenkomst worden vermeld dat er geen garantie van toepassing is. Garantie type G1 budgetgarantie kost €50,00 en deze valt onder vermijdbare kosten. Onder garantie type G1 budgetgarantie vallen de volgende onderdelen: accu en het degelijk functioneren van de remmen, de koppelingskabel of het hydraulisch koppelingssysteem en de gaskabel(s). Slijtage op remblokken of remschijven zijn hier niet in meegenomen en blijven voor rekening van de consument. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van garantie type G1 budgetgarantie zal de verkoper de motorfiets binnen één maand repareren met gebruik van nieuwe of gebruikte onderdelen tot er weer sprake is van degelijk functioneren. Garantie type G1 budgetgarantie geldt voor een duur van drie maanden of maximaal 3.000 km.
6. Op gebruikte motorfietsen van minder dan 15 jaar oud bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van garantie type G2 premiumgarantie, welke altijd door de verkoper en consument wederzijds overeengekomen moeten worden in de overeenkomst. Garantie type G2 premiumgarantie kost €200,00 en deze valt onder vermijdbare kosten. Onder garantie type G2 premiumgarantie vallen de volgende onderdelen: motorblok, brandstofsysteem, accu en het degelijk functioneren van de remmen, de koppelingskabel of het hydraulisch koppelingssysteem en de gaskabel(s). Slijtage op remblokken, remschijven, kettingset, banden en koppelingsplaten zijn hier niet in meegenomen en blijven voor rekening van de consument. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van garantie type G2 premiumgarantie zal de verkoper de motorfiets binnen drie maanden repareren met gebruik van nieuwe of gebruikte onderdelen tot er weer sprake is van degelijk functioneren. Garantie type G2 premiumgarantie geldt voor een duur van drie maanden of maximaal 3.000 km.
7. AMR Motorfietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld door kosten die voortvloeien uit gebreken aan de motorfiets, bekend of nog niet bekend, of het gebruik van de motorfiets na de verkoop.
8. De duur van de garantie zal nimmer meer dan drie maanden bedragen of maximaal 3.000 km.
9. Aanspraak op garantie vervalt indien:
– De consument niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper daarvan in kennis stelt;
– De verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen;
– Derden zonder voorkennis of toestemming van de verkoper werkzaamhe­den hebben verricht die in verband staan met de geconstateerde gebreken c.q. door de verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan;
– Eigendomsvoorbehoud.
10. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de consument over, zodra deze aan al zijn verplichtingen, uit de koopovereenkomst voortvloeiende, zal hebben voldaan. Het is aan de consument niet toegestaan om aan hem geleverde, maar nog niet c.q. niet volledig door hem betaalde zaken te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen dan wel te belenen, in consignatie te geven, of te verpan­den. Over­dracht van het gekochte, maar nog niet (volledig) betaalde zaken wordt beschouwd als een verstrekking in bruikleen om niet.
11. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.

Artikel 15 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op motorfiets, onderdeel, accessoire
1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt.
2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur
anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de motorfiets, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden motorfiets, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden motorfiets, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden motorfiets, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument, tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoet, geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze motorfiets, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden motorfiets is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte motorfiets-onderdelen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 16 – De betaling
1. Betalen moet contant, per pin of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/reparateur.
2. Het aankoopbedrag van de motorfiets is zonder BTW, tenzij anders vermeld. Er wordt door verkoper gebruik gemaakt van de margeregeling.
3. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de motorfiets, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
4. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
5. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
6. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
7. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een motorfiets
De aan de consument geleverde motorfiets blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze motorfiets heeft gekregen, moet hij de motorfiets WA verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de motorfiets dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de motorfiets aansprakelijk.

Artikel 18 – Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Artikel 19 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de  opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur:
– de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
– de consument een optimale service verlenen;
– hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 20 – Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt: Januari 2023